پروژه متهم ساختن گزاره های دینی در قتل رومینا

پروژه متهم ساختن گزاره های دینی در قتل رومینا

قتل دهشتناک رومینا توسط پدرش، فرصت مناسبی را برای جریان های دین ستیز فراهم آورده تا با توسل به برخی گزاره های باصطلاح دینی، از ضرورت تغییر اساسی ساختار فرهنگی – اجتماعی در ایران سخن به میان آورند.
آغاز جنگ رسانه‌ای زودهنگام علیه حجاب و عفاف

آغاز جنگ رسانه‌ای زودهنگام علیه حجاب و عفاف

با نزدیک شدن به تابستان موضوع قانون حجاب و پوشش اسلامی دوباره به خبر اول رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است. این رسانه‌ها سعی دارند تا با پرداختن به وجود حجاب اجباری در ایران این قانون را برای افکار عمومی برجسته و مخالفت با آن را حق طبیعی مردم در استفاده از آزادی های مشروع تبیین کنند.